19/12/11

Πρόγραμμα jessica

Η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που θα ενεργοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica, είναι η Κρήτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ, τα έργα να είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή να παράγουν έσοδα, έτσι ώστε να καλύπτουν τη λειτουργία τους μακροπρόθεσμα και να φέρουν πόρους στην Περιφέρεια, ώστε να υλοποιεί μελλοντικά αντίστοιχα έργα. Τα έργα αυτά προωθούν τη συνεργασία των ιδιωτών με το δημόσιο, αφού επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA για την Αττική, Δυτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά και για το Ταμείο Περιβάλλοντος, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ, ανέλαβε να διαχειρισθεί η Εθνική Τράπεζα, με σύμβαση που υπέγραψε (9-12-2011) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) χρηματοδοτεί με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων ανταποδοτικά έργα που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση των έργων καλύπτεται με μέγιστο ποσοστό 70% από τους πόρους του προγράμματος JESSICA, ενώ τουλάχιστον 10% θα είναι τραπεζικό δάνειο και εν προκειμένω για τα αντίστοιχα έργα στην Αττική, Δυτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά και για έργα του Ταμείου Περιβάλλοντος, δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα αφορούν:
Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων περιοχών
Αστικές Υποδομές (χώροι στάθμευσης και πρασίνου, διαμόρφωση υποδομών δρόμων)
Δημόσια Δίκτυα (μεταφοράς, ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργειακά)
Υποδομές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (τεχνολογικά πάρκα κλπ)
Υγεία / εκπαίδευση (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κλπ)
Τουρισμό (ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής)
Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων
Πολιτιστικά κέντρα και χώρους αναψυχής πολλαπλών χρήσεων.

Οι πόροι του JESSICA, που για το σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 258 εκατ. ευρώ, με την Εθνική να διαχειρίζεται το 33% αυτών, πρέπει να έχουν επενδυθεί μέχρι 30/6/2015.

Αντιδράσεις: