2/10/12

Αιτήσεις για εποχιακές προσλήψεις στη ΔΕΗ

Τρέχουν οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για 464 θέσεις εποχικού προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ.

 Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας και θα καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νομού Κοζάνης, του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ - Σφηκιάς - Ασωμάτων Νομού Ημαθίας αλλά και της Διεύθυνσης Πληροφορικής που εδρεύει στην Αθήνα.
Ειδικότερα:

- Με δύο Ανακοινώσεις Πρόσληψης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας θα προσληφθούν στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας 365 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 - Στον Νομό Κοζάνης θα αναλάβουν καθήκοντα 320 άτομα και ειδικότερα θα απασχοληθούν 64 μηχανοτεχνίτες ΔΕ, 13 ηλεκτροοξυγονοκολλητές ΔΕ, 20 τεχνίτες ιμάντων ΔΕ, 10 μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ, 16 χειριστές μηχ/τών τεχνικών έργων (προωθητήρων ή φορτωτών) ΔΕ, 7 χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (καθολικών εκσκαφέων) ΔΕ, 121 τεχνικοί ορυχείων ΔΕ, 20 ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ, 4 ηλεκτρονικοί ΔΕ, 5 ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων, 20 οδηγοί - μηχανοδηγοί χειριστές, 9 βοηθοί οδηγοί - μηχανοδηγοί χειριστές, 5 οδηγοί χωματουργικών οχημάτων, 3 οδηγοί γεωργικών ελκυστήρων και τρεις ηλεκτροτεχνίτες εναέριων δικτύων.

 - Στον Νομό Φλώρινας θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 6 μηχανοτεχνίτες, 3 ηλεκτροοξυγονοκολλητές, 6 τεχνίτες ιμάντων, 4 χειριστές μηχ/τών τεχνικών έργων (προωθητήρων ή φορτωτών), 3 χειριστές μηχ/των τεχνικών έργων (καθολικών εκσκαφέων), 8 τεχνικοί ορυχείων, 3 ηλεκτροτεχνίτες, 2 ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων, 2 μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων, 5 οδηγοί - μηχανοδηγοί χειριστές και 3 βοηθοί οδηγοί - μηχανοδηγοί χειριστές.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, απευθύνοντάς τη στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή, τηλ. 24630-52.284, και Ευθυμία Κουτσιάδου, τηλ. 24630-52.228. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 6/10/12.
 - Στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νομού Κο-ζάνης θα προσληφθούν συνολικά 60 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα αναλάβουν καθήκοντα 5 ηλεκτροτεχνίτες σταθμών - υποσταθμών, 32 μηχανοτεχνίτες, 15 τεχνίτες ορυχείων, 2 συγκολλητές, ένας χειριστής αυτοκινούμενου γερανού, 3 οικοδόμοι μόνιμων συνεργείων συντήρησης, ένας οδηγός λεωφορείου και ένας οδηγός φορτηγών χωματουργικών μηχανημάτων. Οσοι επιθυμούν να καλύψουν τις θέσεις πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιο-δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, ΤΘ 1350, ΤΚ 501 00 - Κοζάνη. Τηλ. 24610-54.212 και 24610-54.305. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι 6 Οκτωβρίου.

- Με 14 ηλεκτροτεχνίτες σταθμών - υποσταθμών και 2 μηχανοτεχνίτες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενισχυθεί το Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ - Σφηκιάς - Ασωμάτων που εδρεύει στον Νομό Ημαθίας. Οι υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ, μπορούν να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων, ΤΚ 591 00 - Βέροια, ΤΘ 150, απευθύνοντάς τη στους αρμόδιους υπαλλήλους Αθ. Τσαρμανίδη και Ε. Μπαλτζή. Τηλ. 23310-44.040-044-045-047. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.n Στη Διεύθυνση Πληροφορικής που εδρεύει στην Αθήνα θα τοποθετηθούν 23 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν 4 αναλυτές προγραμματιστές Η/Υ ΠΕ και 3 αναλυτές προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ αλλά και 4 αναλυτές προγραμματιστές Η/Υ ΔΕ. Επίσης θα αναλάβουν καθήκοντα 3 ηλεκτροτεχνίτες εξοπλισμού & εγκαταστάσεων ΔΕ, 2 χειριστές Η/Υ ΔΕ, ένας κλητήρας ΥΕ, 2 τραπεζοκόμοι ΥΕ, 3 εργάτες/τριες ΥΕ και ένας οδηγός ΔΕ.

Οσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του φορέα, στη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, ΤΚ 104 34 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού, υπόψη κυρίας Μίχου Παρασκευής ή κυρίας Γρέντζιου Ιωάννας ή κυρίας Μπαρτσώκα Ελένης. Τηλ. 210-8206.326, 210-8206.305 και 210-8206.115.  Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσληψης πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2.
πηγη:prionokordela

Αντιδράσεις: