29/6/12

Κοινόχρηστα ποδήλατα στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο και κατάθεση προτάσεων για την εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα υποβολής πρότασης, εγγράφονται στον κατάλογο των συμμετεχόντων και παραλαμβάνουν το σχετικό
φάκελο.

 Η εγγραφή μπορεί να γίνεται είτε μέσω του δημοτικού ιστοχώρου (Internet Site: www.cityofathens.gr) είτε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 6ος όροφος .

Οι εγγεγραμμένοι μπορούν επί 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες μαζί με τις απαντήσεις του Δήμου Αθηναίων θα διαβιβάζονται σε όλους τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο συμμετεχόντων.

Η εγγραφή
Οι εγγεγραμμένοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τον φάκελο με τις προτάσεις τους, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται: (α) αίτηση συμμετοχής στην οποία θα γίνεται ρητή αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, (β) στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και (γ) έκθεση με τις προτάσεις.

Η έκθεση των προτάσεων θα είναι σε γραπτή, έντυπη μορφή (τεύχος διαστάσεων Α4 + σχέδια αν απαιτούνται σε κατάλληλο μέγεθος και κλίμακα), σε ένα αντίγραφο και υποχρεωτικά το πλήρες περιεχόμενο της πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί σε κοινή εκτύπωση.

Η πρόταση και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

Το εν λόγω εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και δεν προϋποθέτει ή συνεπάγεται την προκήρυξη διαγωνισμού, την ανάθεση εργασίας ή μελέτης, τη σύναψη σύμβασης κ.λπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προς τους ενδιαφερομένους.

 
newsit.gr

Αντιδράσεις: