29/7/11

Σε ελεύθερη πτώση και οι βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών της χώρας

Zημιογόνος ήταν το 2010 η ελληνική βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών, καθώς οι μισές επιχειρήσεις της κατέγραψαν ζημιές και οι σταθερά κερδοφόρες παρουσίασαν μειωμένα κέρδη. 

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 473 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 20 Ιουλίου 2011. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται μία βιομηχανία που λειτούργησε το 2010 με νέα εταιρική μορφή, ήταν ζημιά 18,9 εκατ. ευρώ.Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισμού των 29 επιχειρήσεων με συγκρίσιμα στοιχεία για το 2010 και το 2009 και συνολικές πωλήσεις 452,8 εκατ. ευρώ, συνάγεται ότι η καταγραφή ζημιών οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων σειράς επιχειρήσεων με έκτακτες δαπάνες, όπως προβλέψεις για την κάλυψη κινδύνων, συνυφασμένες με την αντιμετώπιση της κρίσης και την προσαρμογή στο νέο, δυσμενέστερο επιχειρησιακό περιβάλλον.


Γενικότερα, 14 κερδοφόρες (48,3% του συνόλου) εμφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ και 15 ζημιογόνες (51,7%) παρουσιάζουν ζημιές ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές καθαρές ζημιές ύψους 6,8 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών ζημιών 3,8 εκατ. ευρώ, που είχαν παρουσιάσει οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις το 2009. Επομένως, σε σύγκριση με το 2009 τα καθαρά αποτελέσματα των 29 εταιρειών επιδεινώθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ.


Συγκεκριμένα, κατεγράφησαν μείωση των εσόδων κατά 7% και των μεικτών κερδών κατά 8%, αλλά αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 16% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 45%, χάρη σε δραστική συμπίεση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας και σε μειωμένες αποσβέσεις. Συγχρόνως, μειώθηκε ο συντελεστής των μεικτών κερδών από το 23,4% στο 23,1% και βελτιώθηκαν οι συντελεστές των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 5,5% στο 6,8% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) από το 2,4% στο 3,8%.
Αναλυτικότερα, οι 14 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 87,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 19,4% των ύψους 452,8 εκατ. ευρώ συνολικών πωλήσεων των 29 μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων του κλάδου με συγκρίσιμα στοιχεία για τα δύο τελευταία έτη. 


Οι πωλήσεις των 15 ζημιογόνων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δύο μεγαλύτερες του κλάδου, που κατασκευάζουν κυρίως ψυγεία για οικιακή χρήση και ψυκτικούς θαλάμους για επαγγελματικές χρήσεις, ήταν ύψους 365,1 εκατ. ευρώ (80,6%).

* 11 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

* 10 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009 με καθαρά κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 ζημιές ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.


* Πέντε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες έτσι κατά 8,2 εκατ. ευρώ.

* Τρεις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009 με ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 χαμηλά κέρδη, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 450.000 ευρώ.
Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζονται κατά 7% μειωμένες
(-31,8 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν 11 (37,9%), καθώς οι υπόλοιπες 18 (62,1%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.


Τα μεικτά κέρδη (104,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο επίπεδο των 30,9 εκατ. ευρώ από 26,6 εκατ. ευρώ το 2009 (+4,3 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) έφτασαν τα 17,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ (+5,3 εκατ. ευρώ), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη οι επτά από τις 29 επιχειρήσεις (24,1%) και τα λειτουργικά δέκα (40%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους έξι (20,7%) και του λειτουργικού κέρδους 11 (37,9%).
Στο σύνολο των 29 επιχειρήσεων η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με βάση τα μεγέθη του 2010, ήταν 5,9% (5% το 2009).


Τα αποτελέσματα προ φόρων επιδεινώθηκαν κατά 11,5 εκατ. ευρώ, καθώς κατεγράφησαν κέρδη ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 12,6 εκατ. ευρώ το 2009. Μετά την πρόβλεψη για φόρους προέκυψαν καθαρές ζημιές 6,8 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 3,8 εκατ. ευρώ το 2009.

Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 20 από τις 29 επιχειρήσεις (69%), καθώς οι υπόλοιπες εννέα (31%) τα βελτίωσαν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων επιδείνωση εμφανίζουν 19 (65,5%).
Εξαιτίας μείωσης των ιδίων κεφαλαίων (194,1 εκατ. ευρώ) κατά 8% (-16,1 εκατ. ευρώ) και αύξησης των υποχρεώσεων (330,1 εκατ. ευρώ) κατά 2% (+6,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια από το 60,6% στο 63%, με παράλληλη υποχώρηση της αναλογίας των ιδίων από το 39,4% στο 37%. Ωστόσο, βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, χάρη σε μείωση του δανεισμού, επιτεύχθηκε από το 55,2% των επιχειρήσεων (16 από τις 29). Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 17 (58,6%).
Ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε πτώση κατά 7,5% (κινήθηκε πτωτικά στο 48,1% των επιχειρήσεων), παραμένοντας σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα της μονάδας (1,35).Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντιδράσεις: